)یادداشت مهندسی) تأثیر طول لوله‌های انتقالی بر عملکرد سامانه بازیافت حرارت جریان-گردشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شوش

چکیده

نیاز به استفاده از هوای تازه بیرون، بنا بر استاندارد ASHRAE 62 -1989 (1999) تهویه برای کیفیت قابل قبول هوای داخل، زیاد شدن بار حرارتی را به­دنبال دارد که باعث افزایش هزینه عملکرد سامانه و هزینه تجهیزات می­شود. بررسی روش­های بازیافت انرژی حرارتی از جمله سامانه جریان- گردشی می­تواند در بهینه­سازی مصرف انرژی در سامانه­های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع مؤثر واقع گردد. تحلیل­های تئوریک متعددی بر روی سامانه بازیافت انرژی جریان- گردشی توسط محققین در سطح بین­المللی انجام شده است ولی اثر افت حرارت در لوله­های انتقالی نادیده انگاشته شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر طول لوله­های انتقالی بر کارایی و عملکرد سامانه با استفاده از یک مدل دقیق از سامانه مبتنی بر روابط ترمودینامیکی و هیدرولیکی می­باشد. بر اساس نتایج شبیه­سازی ضریب انتقال حرارت کلی به­صورت تقریباً خطی با افزایش فاصله جریان­های سرد و گرم، کاهش یافته و توان پمپ کردن افزایش می­یابد. در صورت عایق­کاری مناسب لوله­های سیال واسطه، اثر طول آنها بر کارایی سامانه بازیافت انرژی جریان-گردشی اندک می­باشد.

کلیدواژه‌ها