تحلیل پاسخ دینامیکی پوسته‌های کامپوزیتی دوانحنایی تحت ضربه‌ سرعت پایین با استفاده از مدل-های کامل و جرم و فنر بهبودیافته

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به تحلیل دینامیکی پوسته­های کامپوزیتی دوانحنایی تحت ضربه­ سرعت پایین به­روش تحلیلی پرداخته می­شود. معادلات حرکت براساس تئوری برشی مرتبه اول (FSDT) برای شرایط مرزی ساده استخراج می­گردد. تاریخچه­ نیروی تماسی از دو مدل جرم و فنر بهبودیافته و مدل کامل با استفاده از قانون غیرخطی تماس هرتز پیش­بینی و با هم مقایسه می­شوند. با درنظر گرفتن مؤلفه­های جابه­جایی به­صورت سری فوریه دو­گانه، معادلات حرکت پوسته و ضربه­زننده به­صورت کوپل با کدنویسی در نرم­افزار Matlab با استفاده از روش گالرکین حل و پاسخ دینامیکی محاسبه می­شود. در این مطالعه، اثر پارامتر­­های هندسی پوسته مانند تغییرات انحنا، نسبت طول انحناها، زاویه­ الیاف، تغییر جرم و سرعت ضربه­زننده در یک سطح ثابت از انرژی ضربه زننده روی پاسخ ضربه از هر دو مدل تعیین و مقایسه می­شوند.

کلیدواژه‌ها