دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1393 (349) 
5. بررسی تجربی نفوذ پرتابه در صفحات چندلایه فلز- الیاف (Glare)

حمیدرضا زارعی؛ علیرضا داوودی نیک؛ علیرضا دل آرا