تعیین ضریب شدت تنش مود اول شیارهای نوک‌تیز V شکل در نمونه‌های پلیمری با استفاده از روش موری سایه-ای با جابه‌جایی فاز

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر، فنی کاربردی و مناسب جهت به­ دست آوردن ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در نمونه­های کششی دارای شیار V شکل پلیمری، به کمک روش موری سایه­ای با جابه­جایی فاز فیزیکی ارائه شده است. در این مطالعه، ابتدا معادلات حاکم بر روش موری سایه­ای و مکانیک شکست خطی استخراج و به­هم ارتباط داده شده است. سپس با استفاده از چیدمان موری سایه­ای با جابه­جایی فاز فیزیکی، چهار تصویر هاله­ای از نمونه تحت بار ثبت شده است. با استفاده از فنون پردازش تصویر الگوی فازی، هاله­های به­دست آمده استخراج شده و با تحلیل میدان فازی، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ضریب شدت تنش مود بازشوندگی شیار حاصل شده است. در نهایت، با مقایسه ضرایب شدت تنش به­دست آمده از روش موری سایه­ای و روش عددی المان محدود، مطابقت خوبی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها