تحلیل بالستیک داخلی و بهینه‌سازی یک پرتابه حامل تحت تنش‌های داخلی لوله پرتابگر

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضر به مطالعه رفتاری، طراحی، تحلیل و بهینه­سازی پرتابه‌ حامل یک بار هدف، از زمان بارگذاری در لوله پرتابگر تا زمان خروج آن از دهانه پرداخته شده که برای انجام آن، ابتدا به تحلیل بالستیکی پرتابه درون لوله پرتابگر پرداخته شده و نمودارهای فشار- زمان، سرعت دهانه و بیشترین شتاب وارده بر پرتابه به­دست آورده شده است (سرعت دهانه پارامتر مورد نیاز به­عنوان ورودی در بخش مسیر است). سپس به تحلیل تنش سازه پرتابه در داخل لوله پرتابگر بر مبنای بیشترین شتاب وارده بر آن، به­دست آمده از بخش بالستیک داخلی پرداخته شده و کمترین ضخامت پوسته، به­طوری که سازه پرتابه بر مبنای معیار موردنظر دچار شکست نگردد، به­دست آورده شده است. در مرحله بعد، تعامل مناسبی بین مراحل اول و دوم ایجاد و سیکل طراحی برای  یک­بار بسته شده است. در نهایت نیز با بهینه­سازی سیکل طراحی بسته شده بر اساس کمینه­سازی وزن سازه پرتابه با دو روش گام به گام و الگوریتم ژنتیک، وزن مناسب مجموعه پرتابه به همراه بار هدف درون آن، برای یک بار هدف مشخص با وزن معلوم به­دست آورده شده است.

کلیدواژه‌ها