بررسی تجربی نفوذ پرتابه در صفحات چندلایه فلز- الیاف (Glare)

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از آزمایش­های تجربی، برخورد بالستیک پرتابه­ها به اهداف چند لایه فلز- الیاف مورد بررسی قرارمی­گیرد. به این منظور صفحات مرکب از جنس شیشه/ اپوکسی و چندلایه فلز- الیاف متشکل از لایه­های نازک آلومینیوم و شیشه/ اپوکسی که در اصطلاح گلار نامیده می­شوند، با ضخامت­های مختلف به­روش لایه­گذاری دستی ساخته شده است. سپس صفحات ساخته شده، مورد آزمایش نفوذ بالستیک با سرعت پرتابه برابر با 720 متر بر ثانیه قرار گرفتند. به­منظور برآورد انرژی جذب­شده در صفحات، از صفحات شاهد فولادی به ضخامت 10 میلی­متر در پشت صفحات چندلایه فلز- الیاف استفاده شده است و سپس از میزان برآمدگی بوجود آمــده در صــفحات فولادی، با استفاده از یک روش تجربی-تحلیلی میزان انرژی جذب شده در صفحات چند لایه فلز- الیاف برآورد شده است. همچنین انرژی جذب­شده در صفحات چندلایه فلز- الیاف و صفحات شیشه/ اپوکسی با ضخامت برابر مقایسه شده است. نتایج نشانگر این است که صفحات چندلایه فلز- الیاف دارای قابلیت جذب انرژی بالاتری نسبت به صفحات شیشه/ اپوکسی با ضخامت برابر می­باشد. در نهایت با استفاده از نتایج آزمایش­های تجربی یک روش تحلیلی به­منظور برآورد انرژی مورد نیاز برای نفوذ پرتابه در اهداف گلار بسط داده شده است.

کلیدواژه‌ها