ارزیابی معیار آسیب نمودار حد شکل‌دهی در پیش‌بینی شکست ورق‌های نازک فلزی

نویسندگان

چکیده

یکی از معیارهای ساده برای تخمین میزان شکل­پذیری ورق­های فلزی، استفاده از نمودار حد شکل­دهی (FLD) است. تعیین میزان دقت و محدوده پیش­بینی مناسب این معیار، از مهم­ترین چالش­های محققین و مهندسین می­باشد. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از نمودار حد شکل­دهی برای فولاد St14، تعدادی از آزمایش­های عملی مانند کشش نمونه­های استاندارد، شیاردار و شکاف­دار، فرآیندهای هیدروفرمینگ لوله و کشش عمیق شبیه­سازی شده، امکان وقوع ترک و گسیختگی در آنها پیش­بینی می­گردد. سپس، به­منظور ارزیابی معیار آسیب نمودار حد شکل­دهی، آزمایش­های فوق به­صورت تجربی نیز انجام شده و نتایج عملی حاصل می­گردد. در نهایت، با مقایسه نتایج شبیه­سازی­های عددی و مشاهدات تجربی، میزان دقت و محدوده مناسب برای پیش­بینی شکست ورق­های فلزی توسط نمودار حد شکل­دهی FLD آشکار می­شود.

کلیدواژه‌ها