بررسی و تحلیل زاویه مخروط سرامیکی و ارائه یک رابطه تجربی برحسب سرعت برخورد پرتابه سرمخروطی در اهداف سرامیک- فلز 0

نویسندگان

تهران-انتهای اتوبان شهید بابایی-دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

زره‌های سرامیک- فلز یک نوع از زره‌های مرکب بوده که خصوصیات مورد نیاز برای کارآیی بهتر یک زره را تأمین می‌نماید. بررسی دقیق پدیده نفوذ در اهداف سرامیک-‌ فلز به­علت ساختار متفاوت سرامیک و فلز بسیار پیچیده و دشوار است و از آنجایی­ که سرامیک‌ها مواد تردی بوده، سازوکار شکست در آنها نسبت به فلزها متفاوت و پیچیده‌تر می‌باشد. در اثر برخورد پرتابه به سرامیک، یک ترک مخروطی در ضخامت سرامیک گسترش می‌یابد که داشتن رابطه‌ مناسب برای پیش­بینی زاویه‌ این ترک مخروطی در تحلیل روابط نفوذ در اهداف سرامیک- فلز به‌ویژه در پاسخ لایه پشتیبان (صفحه فلزی) به ضربه بسیار تأثیرگذار است. زاویه‌ گسترش این ترک مخروطی به عوامل- متعددی از جمله جنس سرامیک، سرعت برخورد، نوع پرتابه و غیره بستگی خواهد داشت. با توجه به آزمایش‌های گوناگون در پارامترهای یاد شده سرعت برخورد بیشترین اهمیت را دارا می­باشد. در مقاله حاضر، اثر سرعت پرتابه با دماغه مخروطی بر زاویه تشکیل این مخروط به‌صورت تجربی بررسی شده و یک رابطه برحسب سرعت برای نیم­زاویه مخروطی ارائه شده است. در انتها، با توجه به‌رابطه به­دست آمده برای نیم­زاویه مخروط سرامیکی، مدل تحلیلی فلورانس بهینه شده است.

کلیدواژه‌ها