انتخاب پارامترهای فرایند غلتک‌کاری سرد برای ایجاد تنش‌های پسماند سطحی معین بر روی نمونه استوانه آلومینیومی

نویسندگان

چکیده

ایجاد توزیع تنش­های پسماند فشاری مناسب بر روی نمونه عامل بهبود رفتار خستگی قطعات می­باشد. این پژوهش در مورد انتخاب پارامترهای مناسب فرایند غلتک­کاری سرد برای ایجاد تنش­های پسماند سطحی معین روی نمونه استوانه­ای از جنس آلومینیوم انجام گرفته است. برای بررسی تنش­های پسماند ایجاد شده در سطح قطعه­کار، فرایند غلتک­کاری سرد سطحی با استفاده از روش المان محدود شبیه­سازی شده و اثر برخی از پارامترهای مؤثر در فرایند بر بزرگی و توزیع تنش­های پسماند سطحی نمونه مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با توسعه شبکه عصبی مناسب، روش رسیدن به توزیع و بزرگی تنش پسماند مشخص بر روی سطح نمونه، پارامترهای فرایند غلتک­کاری مناسب پیشنهاد شده است. در این تحقیق جهت بررسی صحت نتایج شبیه­سازی و عملکرد شبکه پیشنهادی، نتایج حاصل از آنها با نتایج اندازه­گیری تجربی مقایسه شده است و همخوانی قابل قبولی بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها