دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1394 (417)