اثر ساختار، چگالی و ارتفاع بر روی خواص مکانیکی فوم فلزی سلول بسته

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق نسل جدیدی از فوم­های فلزی کامپوزیتی به­عنوان ماده جاذب انرژی معرفی می­شود. فوم فلزی کامپوزیتی به­روش ریخته­گری آلومینیوم اطراف کره­های توخالی سرامیکی ساخته شده است. خواص مکانیکی توسط آزمون فشار تک محوری مورد ارزیابی قرار گرفت. تأثیر ساختار، تغییرات چگالی و اندازه نمونه روی خواص مکانیکی مطالعه شد و مشخص گردید که ساختار، تغییرات چگالی و اندازه نمونه روی خواص مکانیکی تأثیر به­سزایی دارند. با افزایش چگالی، تنش پایا افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش اندازه نمونه، تنش پایا کاهش می‌یابد. نتایج تنش تسلیم با روابط تجربی ارائه‌شده تطابق خوبی دارند.

کلیدواژه‌ها