بررسی عوامل مختلف و اتمسفر محافظ روی خواص آلیاژ آلومینیوم در فرآیند بارریزی با روش سطح شیب‌دار خنک‌کننده

نویسندگان

1

چکیده

روش ریخته­گری سطح شیب­دار از فرآیندهای شکل­دهی در حالت نیمه­جامد می­باشد که در آن، مذاب با دمای بارریزی مناسب روی سطح شیب‌دار خنک­شونده به‌منظور ریز و غیردندریتی­کردن ریز­ساختار ریخته می­شود. پارامترهایی مانند طول و زاویه سطح شیب‌دار، دما و نرخ بارریزی و جنس و دمای قالب روی ریز­ساختار و مورفولوژی فازهای موجود در قطعه تولیدی تأثیرگذارند. در این تحقیق در ابتدا تأثیر عوامل مؤثر فرآیند بر ریزساختار و در ادامه، روابط مؤثر و حاکم در فرآیند سطح شیب‌دار و تأثیر آنها بر قطر میانگین دانه­ها و سختی آلیاژ آلومینیوم A356 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که تأثیر هم­زمان طول سطح شیب‌دار و نرخ بارریزی بر قطر میانگین دانه و سختی از دیگر عوامل بیشتر است. مزایای استفاده از اتمسفر محافظ در این روش، با استفاده از آزمون­های مختلفی از جمله XRD و آلتراسونیک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که به­کارگیری از اتمسفر محافظ تأثیری روی اندازه دانه نداشته اما به­دلیل کاهش میزان ناخالصی و تخلخل که در ریزساختار به­وجود آمده، باعث افزایش شکل­پذیری و استحکام آلیاژ به­ترتیب به میزان 8/17 و 1/28 درصد شده­است.

کلیدواژه‌ها