بررسی رفتار تغییر فرم پلی کریستال آلومینیوم در فرایند ECAEبا استفاده از روش بزیر

نویسندگان

چکیده

اکستروژن در کانال زاویه­دار همسان به­عنوان روش شکل­دهی فلزات که قابلیت تولید ساختارهای با اندازه دانه خیلی ریز را از طریق ایجاد کرنش­های پلاستیک بزرگ دارد، شناخته شده است. در این مقاله به کمک روش بزیر و تئوری حد بالا، رفتار تغییرفرم پلاستیک و اندازه دانه پلی کریستال آلومینیوم در فرایند اکستروژن در کانال زاویه­دار همسان پیش­بینی شده است. همچنین اثر شعاع گوشه داخلی (R)، زاویه داخلی (Φ) و زاویه خارجی قالب (ᴪ) بر کرنش، نرخ کرنش و اندازه دانه در این فرایند مطالعه و شبیه­سازی شده است. نتایج نشان دادند که با افزایش زوایای داخلی و خارجی و همچنین شعاع گوشه داخلی، میزان تغییرفرم کاهش می­یابد. در آخر، سازگاری نتایج حاصل از شبیه­سازی و نتایج تئوری، به روشنی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها