(یادداشت مهندسی) بررسی فرایند ماشین‌کاری شیمیایی لایه آلفای سطحی ناشی از عملیات فورج داغ ایرفویل از جنس آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V

نویسنده

چکیده

در این مقاله فرایند ماشین­کاری شیمیایی ایرفویل یک نوع پره توربینی فورج شده از جنس آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V بررسی شده است. بدین منظور ابتدا پره مورد نظر به­روش فورج داغ شکل­دهی شده است، سپس ساختار متالورژیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از میکروساختار و روش سختی سنجی، لایه آلفای سطحی بررسی و اندازه­گیری شده است. در مرحله بعدی فرایند ماشین­کاری شیمیایی جهت باربرداری لایه آْلفای سطحی مطالعه شده است. برای ماشین­کاری از محلول شیمیایی اسیدنیتریک و اسیدفلوریک استفاده شده است. بررسی­ها نشان می­دهد که ضخامت لایه آلفای سطحی در سطح ایرفویل فورج شده قابل توجه بوده و محلول شیمیایی مذکور می­تواند لایه آلفای سطحی را به­طور کامل از سطح ایرفویل حذف کند. باربرداری از سطح ایرفویل تقریباً یکنواخت بوده و نرخ باربرداری با افزایش دما افزایش می­یابد. همچنین با پیشروی عملیات، ابتدا به­دلیل گرمازا بودن واکنش و تولید حرارت، نرخ باربرداری افزایش می­یابد و سپس با کاهش غلظت اسید­ها، نرخ باربرداری کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها