رفتار غیرخطی سازه‌های مرکب تقویت‌شده با الیاف تحت بارگذاری سیکلی قسمت اول: مطالعات آزمایشگاهی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، رفتار برشی صفحات مرکب تقویت­شده یک­­جهته از جنس شیشه/ اپوکسی مورد مطالعه قرار گرفته ­است. اطلاعات تجربی مواد در بارگذاری­های سیکلی شامل بارگذاری، باربرداری، بارگذاری در جهت عکس، باربرداری از حالت بارگذاری عکس و درنهایت بارگذاری مجدد دارای اهمیت ویژه­ای می­باشد. در این مطالعه، از فیکسچر برشی ریلی سیکلی که مدل اصلاح شده فیکسچر سه­ریلی استاندارد ASTM D 4255/D 4255 M  می­باشد، استفاده شده است. بعضی از آزمایشات تحت بار خستگی با سیکل کم مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج برش غیرخطی و سطح خرابی در این آزمایشات قابل توجه می­باشد. در قسمت دوم مقاله، یک مدل جهت پیشگویی رفتار برشی مواد مرکب در هر قسمت از بارگذاری سیکلی از ابتدا تا مرحله شکست، ارائه شده ­است. مدل ارائه­شده با نتایج تست مورد مقایسه قرار گرفته ­است. تطابق بسیار نزدیک بین تست و مدل در تمامی بخش­ها مشاهده می­گردد.

کلیدواژه‌ها