دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1395 (526)