رفتار غیرخطی سازه‌های مرکب تقویت‌شده با الیاف تحت بارگذاری سیکلی قسمت دوم: مدل غیرخطی برشی داخل صفحه برای مواد مرکب یک‌جهته

نویسنده

چکیده

رفتار تنش برشی- کرنش برشی داخل صفحه برای مواد مرکب یک­جهته به­علت محدوده بسیار کم الاستیک خطی، بایستی غیرخطی موردبررسی قرار گیرد. این مقاله به ارائه یک مدل منطقی برای رفتار غیرخطی برشی می­پردازد. در بخش اول این مقاله با انجام یک سری تست رفتار این مواد در برش در تمام محدوده سیکل بارگذاری از ابتدا تا شکست نشان داده شد. رفتار غیرخطی برشی در مواد مرکب، ترکیبی از الاستیک غیرخطی، ویسکوسیته، پلاستیسیته و خرابی­های میکروسکپی بوده که بخشی از آن برگشت­پذیر و بخشی دیگر ماندگار یا دائمی می­باشد. مدل ارائه­شده در این مقاله قابل استفاده در هر فاز بارگذاری شامل بارگذاری، باربرداری، بارگذاری در جهت عکس، بار­برداری از حالت بارگذاری در جهت عکس و در نهایت بارگذاری مجدد از ابتدا تا مرحله شکست می­باشد. مدل ارائه­شده با نتایج تست مورد مقایسه قرار گرفت. تطابق بسیار عالی در تمام محدوده بارگذاری سیکلی قابل مشاهده است.جهت کاربردی کردن این مدل در سازه­های مختلف و عملی، مدل پیشنهادی به­صورت یک کد در سابروتین UMAT از برنامه اجزا محدود ABAQUS نوشته و قابل استفاده در هر سازه­ای جهت تحلیل اجزای محدود می­باشد.

کلیدواژه‌ها