یک مدل ریاضی جدید برای تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌ای مشبک با استفاده از روش تفاضل مربعات DQM

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، با استفاده از تئوری پوسته نازک فلوگه و هم­چنین بهره­جستن از یک مدل جدیدِ ترکیب پوسته و شبکه منظم، کمانش خطی یک استوانه تقویت­شده با شبکه منظم متساوی­الاضلاع، تحت بار محوری مورد بررسی قرار گرفته است. پوسته و شبکه، ساخته­شده از مواد همسانگرد فرض شده و دارای شرایط مرزی کلاسیک تکیه­گاه ساده و گیردار است. در ابتدا، ماتریس سفتی مجموعه پوسته و شبکه منظم قرارگرفته بر روی پوسته، با استفاده از یک روش جدید به­دست می­آید. سپس، معادلات تعادل، بر­اساس این ماتریس سفتی نوشته شده و درنهایت، با استفاده از روش کارآمد تفاضل مربعات، بار کمانش مجموعه  به­دست می­آید. صحه­سنجی نتایج با استفاده از یک مدل المان محدود، نشان از دقت بالای نتایج دارد. در پایان، تأثیر پارامترهای مختلف هندسی بر روی بار کمانش بررسی شده ­است.

کلیدواژه‌ها