تحلیل غیرخطی کمانش پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد تابعی تحت بارگذاری مکانیکی به‌کمک روش رهایی پویا

نویسندگان

1

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، تحلیل غیرخطی کمانش پوسته­های استوانه­ای از جنس مواد تابعی تحت بارگذاری مکانیکی به­کمک روش رهایی پویا می­باشد. خواص مکانیکی پوسته­ی تابعی در جهت ضخامت و با استفاده از سه مدل توابع قانون توانی، نمایی و موری - تاناکا تعیین شده ­است. نسبت پواسون برای مدل­های قانون توانی ساده و تابع­نمایی ثابت درنظر گرفته شده ­است ولی در مدل موری– تاناکا تغییرات نسبت پواسون       به­صورت تابعی در راستای ضخامت تعیین شده ­است. معادلات غیرخطی با استفاده از تئوری تغییرشکل­های برشی مرتبه­اول و فرضیه     تغییرشکل­های بزرگ فون کارمن و به فرم نموی ارائه گردیده­اند. برای حل معادلات غیرخطی نموی از روش رهایی پویا و اختلاف محدود استفاده شده ­است. به­منظور اعتبار­سنجی روش حل و نتایج تحلیل به مقایسه پاسخ­های روش حل حاضر با گزارش­های موجود در مقالات در زمینه   پوسته­های استوانه­ای همسانگرد و همچنین نتایج حاصل از مدل­سازی در نرم­افزار آباکوس پرداخته شده ­است .در انتها اثرات پارامتر­های مختلفی همچون شرایط مرزی گوناگون، توان ماده تابعی، نسبت شعاع به­ضخامت، نسبت طول به شعاع و تغییرات نسبت پواسون در راستای ضخامت برای کمانش پوسته­های استوانه­ای مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها