تحلیل کشش- خمش ورق مستطیلی هدفمند ضخیم براساس تئوری مرتبه بالاتر تغییرشکل برشی و قائم

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تحلیل کشش- خمش ورق ضخیم مستطیلی ساخته­شده از مواد هدفمند براساس تئوری جدید مرتبه بالاتر تغییرشکل برشی و قائم که توسط باترا و ویدولی ارائه شد، صورت گرفته است. در این تئوری، هر دو اثر تغییرشکل برشی و قائم در راستای ضخامت لحاظ می‌شود، همچنین خیز ورق در امتداد ضخامت ثابت درنظر گرفته نمی‌شود. برای بیان خواص مکانیکی ماده هدفمند در امتداد ضخامت، از تابع توانی استفاده شده است. نتایج عددی براساس تئوری مرتبه­اول تا پنجم تغییرشکل برشی و قائم به­شکل جداول و نمودارها بیان شده‌اند. اثر خواص ماده هدفمند و پارامترهای هندسی ورق روی خیز و تنش‌ها در ضخامت و ابعاد مختلف ورق مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده می­شود که این تئوری نه تنها برای ورق‌های نازک و نیمه­ضخیم بلکه برای ورق­های ضخیم هدفمند نیز نتایج بسیار دقیقی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها