مطالعه کمانش پانل‌های کامپوزیتی تقویت‌شده با حضور و بدون حضور گشودگی به روش‌های تجربی و عددی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تأثیر اندازه گشودگی دایروی، جهت الیاف و اندازه­ی لبه تقویت­کننده بر روی رفتار کمانشی صفحات کامپوزیتی به­صورت تجربی و عددی بررسی می‌شود. نمونه‌ها دارای شرایط مرزی گیردار در لبه‌های L شکل و آزاد در دو لبه‌ی دیگر می‌باشند. در بخش تجربی، نمونه‌های L شکل شیشه- اپوکسی در حضور و عدم­حضور گشودگی دایروی در سه لایه‌چینی مختلف تحت بارگذاری فشاری تک‌محوره قرار می‌گیرند و نیروهای کمانش و شکست آنها تعیین می‌گردند. در بخش دوم؛ تأثیر تغییر اندازه‌ی لبه تقویت­کننده و اندازه گشودگی دایروی بر بار کمانش صفحات کامپوزیتی در چهار لایه‌چینی مختلف با همان خصوصیات مواد در قسمت تجربی، به‌روش حل عددی (انسیس 10) بررسی می‌گردد.  نتایج نشان می‌دهد که ارتفاع بهینه‌ای برای لبه تقویت­کننده در شرایط مختلف وجود دارد که افزایش آن، تنها منجر به افزایش وزن و هزینه شده و تأثیر چشم‌گیری بر بار کمانش ندارد.

کلیدواژه‌ها