تحلیل شوک و تعیین خواص دینامیکی یک ضربه‌گیر هیدرونیوماتیک به‌صورت تئوری و تجربی

نویسندگان

تهران، امیرآباد شمالی بالاتر از جلال

چکیده

در این مقاله دو هدف دنبال می­شود. اول آنکه از آزمون رهاسازی استفاده­ شده تا خواص دینامیکی (سختی و میرایی) یک ضربه­گیر هیدرونیوماتیک به­صورت تجربی استخراج شود. همچنین، فرمول تئوری استخراج می­شود که مقدار سختی و میرایی این نوع ضربه­گیرها را برحسب پارامترهای آن به­دست می­دهد. دوم آن­که، با استفاده از اندازه­گیری­های انجام­شده، طیف پاسخ شوک رسم می­شود تا با استفاده از آن، مقدار شدت شوک      اندازه­گیری شود که برای کاربردهای تحلیل و طراحی قابلیت استفاده دارد. سپس با به­کارگیری این اطلاعات و استفاده از یک معیار تجربی، نواحی بحرانی استخراج می­شود. مشاهده می­شود نتایج آزمون رهاسازی و فرمول استخراج­شده توافق خوبی دارند که می­توان جهت طراحی و تحلیل از آنها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها