دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1395 (580) 
4. هدایت بهینه جسم بازگشتی با استفاده از روش ترکیبی

رضا اسماعیل‌زاده؛ رضا جمیل‌نیا؛ امیرحسین آدمی


10. بهبود کنترل با استفاده از الگوریتم نوین لغزشی- فازی مدل ‌مبنا برای سامانه تعلیق فعال قطار پرسرعت ریلی

سیدعلی ظهیری‌پور؛ میلاد فامیلیان؛ علی‌اکبر جلالی؛ سید کمال‌الدین موسوی‌مشهدی موسوی‌مشهدی