تحلیل کمانش و خمش غیرخطی قطاع صفحات مدرج تابعی در راستای شعاعی به‌روش رهایی پویا

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، تحلیل غیرخطی خمش و کمانش قطاع صفحات مدرج تابعی در راستای شعاعی تحت بار مکانیکی می­باشد. خواص مکانیکی صفحۀ مدرج تابعی در جهت شعاع، با استفاده از مدل موری- تاناکا تعیین شده است. معادلات غیرخطی به­صورت نموی و با استفاده از تئوری تغییرشکل­های برشی مرتبه­اول و فرضیۀ تغییرشکل­های بزرگ فون کارمن ارائه گردیده­اند. برای حل معادلات غیرخطی نموی از روش رهایی پویا و روش تفاوت­های محدود استفاده شده است. با توجه به عدم وجود تحقیقی مشابه برای کمانش قطاع صفحات گرد مدرج تابعی، با تغییرات خواص در راستای شعاعی تحت بارهای مکانیکی فشاری، برخی از نتایج با پاسخ­های به­دست­آمده از نرم­افزار المان محدود آباکوس برای صفحات تابعی مقایسه شده است و مطابقت خوب به­دست­آمده حاکی از صحت و دقت روش عددی به­کاررفته می­باشد. در انتها اثرات پارامترهای مختلفی همچون شرایط مرزی گوناگون، تأثیر توان ماده مدرج تابعی، نسبت ضخامت به شعاع خارجی، نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی، زاویه قطاع برای خمش و کمانش صفحات مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها