دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1396 (581) 
1. طراحی ابعادی پنل تقویت‌شده فشاری با استفاده از مفهوم شناسه سازه

مرتضی دزیانی؛ حسین دلایلی؛ شهرام یوسفی؛ حمید نخ‌فروش


7. بررسی تجربی و عددی تغییرشکل پلاستیک ورق‌های مستطیلی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی میرزابابای مستوفی؛ ابوالفضل درویزه؛ مجیدعلی طاولی