کمانش‏ ترمومغناطیسی پانل ‏استوانه‏ای ازجنس ماده ‏تابعی ‏مدرج دوبعدی با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم‏یافته

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله، کمانش‏حرارتی پانل استوانه‏ای با ضخامت کم از جنس ماده تابعی مدرج دوبعدی که در ساختار آن یک لایه ماده چندفازی        مگنتو- الکترو- الاستیک باخواص الاستیکی خاص به­منظور اثرپذیری سازه از میدان‏های مغناطیسی و الکتریکی استفاده­شده، بررسی می‏شود. خواص ماده تابعی مدرج در جهات طول و محیط با کسرحجمی‏هایی از توابع نمایی درنظر گرفته شده‏اند. معادلات تعادل سازه مذکور براساس تئوری مرتبه­اول تغییرشکل برشی و با درنظرگرفتن ترم‏های غیرخطی‏کرنش در روابط کرنش- تغییر مکان به­دست آمده و سپس با ایجاد نمو در مولفه‏های تغییر مکان و اعمال معادلات اویلر بر تابع تغییرات دوم انرژی پتانسیل، معادلات پایداری به­دست آمده­اند. در ادامه، با نوشتن معادلات پایداری برحسب تغییر مکان‏ و اعمال شرایط مرزی، با استفاده از روش مربعات‏دیفرانسیلی تعمیم‏یافته دوبعدی، اختلاف دمای بحرانی کمانش سازه به­دست ­آمده و با مقایسه نتایج حاصل از این روش با نتایج به­دست­آمده از روش المان‏محدود، اطمینان کافی از دقت روش حل حاصل شده است. در پایان اثرات خصوصیات هندسی سازه، ولتاژ مغناطیسی اعمالی به سطح خارجی پانل و تغییر خواص مواد بر اختلاف دمای بحرانی کمانش حرارتی پوسته مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها