بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش چندلایه‌های متقارن حاوی گشودگی مثلثی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، برای بررسی تمرکز تنش صفحات چندلایه­ کامپوزیتی متقارن دارای گشودگی مثلثی از روش متغیر مختلط لخنیتسکی استفاده شده است. روش ارائه­شده، توسط لخنیتسکی به حل صفحات ناهمسانگرد حاوی گشودگی دایره­ای و بیضی­شکل محدود می­شود. برای استفاده از این روش در تحلیل صفحات دارای گشودگی مثلثی، با استفاده از تابع نگاشت هم­نوا، ناحیه خارج گشودگی مثلثی به محدوه خارج دایره­ای به شعاع واحد نگاشته می­شود. تأثیر زاویه چرخش گشودگی، چیدمان لایه­ها، کشیدگی گشودگی، شعاع انحنای گوشه گشودگی و زاویه بار بر توزیع تنش اطراف گشودگی مثلثی بررسی می­شود. در مواردی، به­منظور بررسی درستی روش حل تحلیلی، نتایج حاصل از روش تحلیلی با نتایج اجزای محدود مقایسه می­شود. نتایج ارائه­شده در این تحقیق، نشان می­دهد که روش حل حاضر برای تعیین تمرکز تنش در چندلایه­های متقارن دارای  گشودگی­هایی با اشکال مختلف قابل ارائه است.

کلیدواژه‌ها