بررسی تجربی و عددی تغییرشکل پلاستیک ورق‌های مستطیلی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

نویسندگان

چکیده

استفاده روزافزون از امواج ضربه­ای در صنعت، سبب رواج آزمایش و مدل‌سازی‌ تحلیلی و عددی مختلف برای بررسی تأثیر امواج ضربه­ای بر تغییرشکل فلزات شده است. در این مقاله به بررسی تجربی و عددی تغییرشکل پلاستیک ورق­های مستطیلی گیردار فولادی و آلومینیومی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی توسط سامانه چکش ضربه­ای برای بیان خواص فلزات تحت اثر امواج ضربه­ای پرداخته ‌شده است. شبیه‌سازی المان محدود توسط نرم‌افزار تحلیلی ABAQUS/EXPLICIT انجام‌گرفته که به‌منظور اعتبارسنجی نتایج به‌دست‌آمده از آن، آزمایش­هایی بر روی  ورق­های مستطیلی باضخامت و سطوح انرژی متفاوت انجام ‌شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که نتایج عددی با نتایج تجربی سازگاری قابل قبولی دارد، بنابراین استفاده از مدل عددی برای پیش‌بینی خیز مرکز ورق مستطیلی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی مطلوب است.

کلیدواژه‌ها