بررسی اثر پارامترهای بید کششی و بهینه‌سازی چندهدفه فرآیند کشش عمیق

نویسندگان

1 بروجرد ، کیلومتر 3 جاده بروجرد-خرم آباد- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) - دانشکده فنی و مهندسی

2 1

چکیده

این پژوهش روشی برای بهینه­سازی شرح می­دهد که در آن از مدل سطح پاسخ همراه الگوریتم ژنتیک چندهدفه بر پایه جبهه پارتو، استفاده شده است. در پژوهش­های قبلی، مسئله چندهدفه به یک مسئله تک­هدفه تبدیل شده و بهینه­سازی شده است. در این پژوهش هدف کمینه­کردن توابع ناسازگار گسیختگی و چروکیدگی بوده است. متغیرهای طراحی نیروی ورقگیر و هندسه بیدهای کششی درنظر گرفته شده­اند. برای پیداکردن رابطه بین متغیرها و توابع هدف از مدل سطح پاسخ استفاده شده است. روش ارائه­شده روی یک قطعه نیمه­ مخزن سوخت بررسی شده و این روش موثرتر و دقیق­تر از روش سنتی آزمون و خطا مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها