دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1396 (634) 
3. بررسی اثر پارامترهای بید کششی و بهینه‌سازی چندهدفه فرآیند کشش عمیق

پرویز کحال؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ حامد دیلمی عضدی