اثر دبی گاز خنثی در تزریق ذرات آلومینا به مذاب Al-A356 بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Al2O3

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر، آلیاژ آلومینیوم ریختگی A356 به­عنوان زمینه و ذرات آلومینا به­عنوان تقویت­کننده کامپوزیت استفاده شدند. 5 درصد وزنی پودر آلومینا با پودر آلومینیوم با نسبت 1 به 1 جهت افزایش ترشوندگی، آسیاب و به مذاب افزوده شد. سه دبی گاز آرگون 5/2، 5 و 10 لیتر بر دقیقه جهت تزریق ذرات به مذاب آلومینیوم انتخاب و اثرات دبی گاز بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش دبی گاز از 5/2 به 5 لیتر بر دقیقه خواص مکانیکی نظیر سختی و استحکام فشاری به­ترتیب از 3/62 برینل و 2/230 مگاپاسکال به 7/78 برینل و 1/539 مگاپاسکال افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که آزمون سایش بیانگر کاهش تقریبی 26 درصدی در ضریب اصطکاک است. با افزایش بیشتر دبی گاز تزریقی تا 10 لیتر بر دقیقه به­دلیل افزایش تخلخل و تجمع ذرات آلومینا، سختی و استحکام فشاری نسبت به کامپوزیت تولیدی با دبی گاز 5 لیتر بر دقیقه به­ترتیب 21 و 37 درصد کاهش یافت. در این حالت، ضریب اصطکاک میانگین از 42/0 در کامپوزیت با دبی گاز 5 لیتر بر دقیقه به 56/0 در کامپوزیت با دبی گاز 10 لیتر بر دقیقه افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها