تحلیل انتقال حرارت در یک صفحه مدرج با تابع درجه دوم به ‌روش المان مرزی مبتنی بر تبدیل متغیر

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 کاشان

چکیده

این پژوهش، به حل معادله دیفرانسیلی حاکم بر انتقال حرارت در یک ماده غیرهمگن مدرج تابعی، با استفاده از روش المان مرزی می‌‌پردازد. برای این نوع مسائل، تابع گرین یا همان حل بنیادین که برای ارائه حل المان مرزی یک مسئله لازم است، به­­جز در موارد محدود، شناخته شده و در دسترس نیست. در این مقاله، تابع هدایت حرارتی صفحه‌ مدرج به­صورت یک تابع درجه­ دوم از یک راستا، فرض می‌شود. با به­کارگیری یک متغیر کمکی و تبدیل متغیر، معادله دیفرانسیلی حاکم به معادله‌ای دارای حل بنیادین شناخته شده تبدیل می‌شود و لذا می‌توان مسئله انتقال حرارت در این نوع ماده مدرج تابعی دوبعدی را با روش المان مرزی حل کرد، در صورتیکه بطور معمولی و با روشهای رایج این کار امکان‌پذیر نیست. براساس رویکرد معرفی­ شده، یک کد کامپیوتری در محیط متلب نوشته شده است که صحه‌گذاری آن با حل مثال­های مختلف و متنوع و مقایسه و بررسی نتایج آنها، صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Birman, V. and Byrd, L. W. “Modeling and Analysis of Functionally Graded Materials and Structures”, J. Appl. Mech. Rev. Vol. 60, No. 5, pp.195-216, 2007.##
  1. Ehsani, F., and Ehsani, F. “Transient Heat Conduction in Functionally Graded Thick Hollow  Cylinders under ‎Non-Uniform Heat Generation by  Homotopy Perturbation Method”, J. Basic Appl. Sci. Res. Vol. ‎2, No. 10‎, pp. ‎10676-‎10676, 2012.##
  2. Wu-Xiang, L. “Analysis of Steady Heat Conduction for 3D Axisymmetric Functionally Graded Circular Plate”, J. Central South Uni. Vol. 20, No. 6, pp. 1616-1622, 2013.##
  3. Wang, H., Qin, Q. H., and Kang, Y. L. “A Meshless Model for Transient Heat Conduction in Functionally Graded Materials”, Comput. Mech. Vol. 38, No. 1, pp. 51-60, 2005.##
 2. Sladek, J., Sladek, V., Tan, C. L., and Atluri‎, S. N. “Analysis of Transient Heat Conduction in 3D Anisotropic Functionally Graded ‎Solids by the MLPG Method”‎, Comput. Modell. Eng. Sci. Vol. 32, No. 3, pp. ‎161-174‎, 2008.##
 3. Khosravifard, A., Hematiyan, M. R., and Marin, L. “Nonlinear Transient Heat Conduction Analysis of Functionally Graded Materials in the Presence of Heat Sources Using an Improved Meshless Radial Point Interpolation Method”, Appl. Math. Modell. Vol. 35, No. 9, pp. 4157-4174, 2011.##
 4. Dai, B., Zhang B., Liang, Q., and Wang, L. “Numerical Solution of Transient Heat Conduction Problems Using Improved Meshless Local Petrov–Galerkin Method”, Appl. Math. Comput. Vol. 219, No. 19, pp. 10044-10052, 2013.##
 5. Brebbia, C. A., and Dominguez, J. “Boundary Elements: an Introductory Course”, WIT press, Southampton, UK, 1994.##
  1. Khodadad, M., and Dashti, M. “Boundary Elements Method”, Tehran: Mogestan, 2011. (in Persian)##
  2. 10.  Sutradhar, A., Reeder, J., and Gray, L. J. “Symmetric Galerkin Boundary Element Method”, Springer Science & Business Media, 2008.##
 6. 11.  Katsikadelis, J. T. “The BEM for Nonhomogeneous Bodies”, Arch. Appl. Mech. Vol. 74, No. 11-12, pp. 780-789, 2005.##
  1. 12.  Nerantzaki, M. S., and Kandilas, C. B. “A Boundary Element Method Solution for Anisotropic Nonhomogeneous Elasticity”, Acta Mech. Vol. 200, No. 3-4, pp. 199-211, 2008.##
  2. 13.  Kandilas, C. B. “Transient Elastodynamic Analysis of Nonhomogeneous Anisotropic Plane Bodies”, Acta Mech. Vol. 223, No. 4, pp. 861-878, 2012.##
14. Gray, L. J., Kaplan, T., Richardson, J. D., and Paulino, G. H. “Green’s Functions and Boundary Integral Analysis for Exponentially Graded Materials: Heat Conduction”, J. Appl. Mech. Vol. 70, No. 4, pp. 543-549, 2003.##
15. Sutradhar, A., and Paulino, G. H. “A Simple Boundary Element Method for Problems of Potential in Nonhomogeneous Media”, Int. J. Numer. Methods Eng. Vol. 60, No. 13, pp. 2203–2230, 2004.##