دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تابستان 1398 (866) 
1. بهبود عملکرد و کاهش حجم سامانه خنک‌کاری در پیل‌های سوختی پلیمری دما پایین با استفاده از نانو‌سیال

صفحه 1-16

مظاهر رحیمی اسبویی؛ ابراهیم علیزاده؛ سید مجید رهگشای؛ مجید خورشیدیان؛ سید حسین مسروری سعادت