ارتعاشات پوسته استوانه ای دوار مدرج تابعی تحت فشار با تقویت‌کننده حلقوی و محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 امام حسین ع

3 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

در این پژوهش ارتعاشات پوسته استوانه­ای دوار با مواد مدرج تابعی، تحت فشار محوری و داخلی با تقویت­کننده حلقوی و محوری و شرایط تکیه­گاهی دو سر ساده بر اساس تئوری پوسته لاو بررسی شده است. پوسته­های استوانه­ای با تقویت­کننده حلقوی و محوری به­صورت گسترده­ای در سازه­هایی از جمله موشک­ها، زیر دریایی­ها و مخازن سوخت هواپیما مورد استفاده قرار می­گیرند. خصوصیات مکانیکی مواد مدرج تابعی پوسته استوانه­ای دوار طبق تابع توانی در جهت شعاع به­طور پیوسته تغییر می­کند. در این بررسی مواد مدرج تابعی به­کار رفته از نیکل و فولاد ضد زنگ تشکیل شده است، که نیکل در سطح داخلی و فولاد ضد زنگ در سطح خارجی پوسته قرار دارد. معادلات حاکم بر پوسته استوانه­ای با استفاده از اصل همیلتون و روش انرژی استخراج می­شود و تاثیر پارامترهای مختلف نظیر سرعت دورانی، تقویت­کننده­های حلقوی و محوری، بار محوری، فشار داخلی و خواص مواد مدرج تابعی بررسی شده است. صحت نتایج حاصل­شده با مقایسه آنها با نتایج حاصل از پژوهش­های قبلی مورد بررسی قرار گرفته و مطابقت خوبی بین کار حاضر و مطالعات پیشین دیده شده است

کلیدواژه‌ها


 1. Loy, C ., Lam, K., and Reddy, J. “Vibration of Functionally Graded Cylindrical Shells”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 41, No. 3, pp. 309-324, 1999.##
 2. Ansari, R. and Darvizeh, M. “Prediction of Dynamic Behaviour of FGM Shells Under Arbitrary Boundary Conditions”, Composite Structures, Vol. 85, No. 4, pp. 284-292, 2008.##
 3. Matsunaga, H. “Free vibration and stability of functionally Graded Circular Cylindrical Shells According to a 2D Higher-order Deformation Theory”, Composite Structures, Vol. 88, No. 4, pp. 519-531, 2009.##
 4. Ebrahimi, F. and Sepiani, H. A. “An Investigation on the Influence of Transverse Shear and Rotary Inertia on Vibration and Buckling of Functionally Graded Cylindrical Shells”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 17, No. 3, pp. 176-182, 2010.##
 5. Patel, B., Gupta, S., Loknath, M., and Kadu, C. “Free Vibration Analysis of functionally Graded Elliptical Cylindrical Shells Using Higher-order Theory”, Composite Structures, Vol. 69, No. 3, pp. 259-270, 2005.##
 6. Pradhan, S., Loy, C., Lam, K., and Reddy, J. “Vibration Characteristics of Functionally Graded Cylindrical Shells Under Various Boundary Conditions”, Applied Acoustics, Vol. 61, No. 1, pp. 111-129, 2000.##
 7. Santos, H., Soares, C. M. M., Soares,  C. A. M., and Reddy, J.  “A semi-Analytical Finite Element Model for the Analysis of Cylindrical Shells Made of Functionally Graded Materials Under Thermal Shock”, Composite Structures, Vol. 86, No. 1, pp. 10-21, 2008.##
 8. Dai, H. L. and Rao, Y. N.  “Vibration and Transient Response of a FGM Hollow Cylinder”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 21, No. 6, pp. 468-476, 2014.##
 9. Asgari, M. and Akhlaghi, M. “Natural Frequency Analysis of 2D-FGM Thick Hollow Cylinder Based on Three-dimensional Elasticity Equations”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. 30, No. 2, pp. 72-81, 2011.##
 10. Yas, M. and Aragh, B. S.  “Elasticity Solution for Free Vibration Analysis of Four-parameter Functionally Graded Fiber Orientation Cylindrical Panels Using Differential Quadrature Method”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. 30, No. 5, pp. 631-638, 2011.##
 11. Li, S. R., Fu, X. H., and Batra, R. “Free Vibration of Three-Layer Circular Cylindrical Shells with Functionally Graded Middle Layer”, Mechanics Research Communications, Vol. 37, No. 6, pp. 577-580, 2010.##
 12. Iu, V. and Chia, C. “Non-linear Vibration and Postbuckling of Unsymmetric Cross-Ply Circular Cylindrical Shells”, International journal of solids and structures, Vol. 24, No. 2, pp. 195-210, 1988.##
 13. Tornabene, F. “Free Vibration Analysis of Functionally Graded Conical, Cylindrical Shell and Annular Plate Structures with a Four-Parameter Power-Law Distribution”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 198, No. 37, pp. 2911-2935, 2009.##
 14. Pradyumna, S. and Bandyopadhyay, J. “Free Vibration Analysis of functionally Graded Curved Panels Using a Higher-Order Finite Element Formulation”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 318, No. 1, pp. 176-192, 2008.##
 15. Talebitooti, M. “Three-Dimensional Free Vibration Analysis of Rotating Laminated Conical Shells: Layerwise Differential Quadrature (LW-DQ) Method”, Archive of Applied Mechanics. Vol. 83, No. 5 pp. 1-17, 2013.##
 16. Talebitooti, M., Daneshjou, K., and Talebitooti, R. “Vibration and Critical Speed of Orthogonally Stiffened Rotating FG Cylindrical Shell Under Thermo-Mechanical Loads Using Differential Quadrature Method”, Journal of Thermal Stresses, Vol. 36, No. 2, pp. 160-188, 2013.##
 17. Talebitooti, M. “Thermal Effect on Free Vibration of Ring-Stiffened Rotating Functionally Graded Conical Shell with Clamped Ends”, Mechanics of Advanced Materials and Structures. Vol. 25, No. 2, pp. 1-11, 2017.##
 18. Daneshjou, K., Talebitooti, M., and Talebitooti, R. “Free Vibration and Critical Speed of moderately Thick Rotating Laminated Composite Conical Shell Using Generalized Differential Quadrature Method”, Applied Mathematics & Mechanics, Vol. 34, No. 4, 2013.##
 19. Minh Tu, T. and Van Loi, N. “Vibration Analysis of Rotating Functionally Graded Cylindrical Shells with Orthogonal Stiffeners”,  Latin American Journal of Solids and Structures, Vol. 13, No.15, pp. 2952-2969, 2016.##
 20. Mustafa, B. and  Ali, R. “An Energy Method for Free Vibration Analysis of Stiffened Circular Cylindrical Shells”, Computers & structures, Vol. 32, No. 2, pp. 355-363, 1989.##
 21. Azimi, P., Mehrabani, M., and  Jafari, A.  “Effect of Internal Pressure on Free Vibration of a FGM Cylindrical Shell”, Aerospace Mech. J. Vol. 7, No. 1, pp. 81-90, 2011.##
 22. Talebitooti, M., Ghayour, M., Ziaei-Rad, S. and Talebitooti, R. “Free vibrations of rotating composite conical shells with stringer and ring stiffeners”, Archive of Applied Mechanics, Vol. 80, No. 3, pp. 201-215, 2010.##
 23. Daneshjou, K., Talebitooti, M., Talebitooti, R., and Googarchin, H. S. “Dynamic Analysis and Critical Speed of Rotating Laminated Conical Shells with Orthogonal Stiffeners Using Generalized Differential Quadrature Method”, Latin American Journal of Solids and Structures, Vol. 10, No. 2, pp. 349-390, 2013.##
 24. Daneshjou, K., Madoliat, R., and Talebitooti, M. “Three-dimensional Vibration Analysis and Critical Speed of Rotating Orthogonally Stiffened Laminated Cylindrical Shells Under Axial Load and Pressure”, 2013.##
 25. Huy Bich, D., Van Dung, D., and Hoai Namb, V. “Nonlinear Dynamical Analysis of Eccentrically Stiffened Functionally Graded Cylindrical Panels”, Composite Structures, Vol. 94, No. 8, pp. 2465–2473, 2012.##
 26. Mercan, K.,  Demir, Ç., and Civalek, Ö. “Vibration Analysis of FG Cylindrical Shells with Power-Law Index Using Discrete Singular Convolution Technique”, Curved and Layered Structures, Vol. 3, No. 1, pp. 82–90, 2016.##
 27. Zhao, X., Liew, K., and Ng, T. “Vibrations of Rotating Cross-Ply Laminated Circular Cylindrical Shells with Stringer and Ring Stiffeners”, International Journal of Solids and Structures, Vol. 39, No. 2, pp. 529-545, 2002.##
 28. Daneshjou, K., Madoliat, R., and Talebitooti, M. “Three-dimensional Vibration Analysis and Critical Speed of Rotating Orthogonally Stiffened Laminated Cylindrical Shells Under Axial Load and Pressure”, Journal of Modares Mechanical Engineering, Vol. 12, No. 6, pp. 94-80, 2012.##