دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 58، زمستان 1398 
4. کنترل بهینه زاویه اوج هواپیما با استفاده از PID و کنترل مد لغزشی مبتنی بر الگوریتم PSO

صفحه 49-66

میلاد بربستگان؛ احمد باقری؛ الهام یزدانی بجاربنه؛ سعید نظامیوند چگینی