شبیه‌سازی و تحلیل ترمودینامیکی موتور توربوفن دومحوره در شرایط نقطه طراحی و خارج از نقطه طراحی

نوع مقاله : گرایش انتقال حرارت و پیشرانش

نویسندگان

1 امام حسین

2 مالک اشتر

چکیده

در پژوهش حاضر، مدل‌سازی ترمودینامیکی یک موتور توربوفن دو محوره، با کنارگذر مجزا در شرایط نقطه طراحی و خارج از نقطه طراحی انجام گرفته است. در این موتور بخشی از  جریان هوا به­منظور خنک‌کاری پره‌های توربین و همچنین تامین هوای داخل کابین از کمپرسور پرفشار برداشته می‌شود. همچنین از محل فن، توان، به­منظور تامین توان اجزای جانبی استخراج می‌گردد. به­منظور اعتبارسنجی مدل‌سازی ترمودینامیکی توسعه یافته، نتایج به­دست­آمده با نتایج آزمایشگاهی موتور "CFM56-7B" شامل دور شفت کم‌فشار اصلاح­شده، نیروی پیشران موتور، دبی جریان سوخت، دور شفت فشار بالا و دمای گازهای خروجی از موتور مقایسه می‌گردد. ترکیب معادلات دور موتور با تحلیل ترمودینامیکی سیکل و تدوین نتایج به­صورت نیروی پیشران عمومی که جزء نوآوری‌های مطالعه حاضر می‌باشد نشان می‌دهد که مدل‌سازی انجام­شده دارای حداکثر خطای 12% بوده و می‌تواند رفتار موتور را در شرایط خارج از نقطه طراحی به درستی پیش‌بینی کند. مشاهده می‌شود که در شرایط پرواز کروز جریان در خروجی کانال کنارگذر و همچنین خروجی هسته اصلی موتور خفه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که حساسیت خفه شدن جریان کانال کنارگذر در صورت افزایش ماخ ورودی جریان به موتور، بیشتر از هسته اصلی آن است. همچنین انحراف مثبت از اتمسفر استاندارد باعث می‌شود که نیروی پیشران کاهش و مصرف سوخت ویژه نیز کاهش یابد و انحراف منفی از اتمسفر استاندارد سبب افزایش نیروی پیشران و افزایش مصرف سوخت ویژه موتور می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Oates, G. C. “Performance Estimation for Turbofans with and without Mixers”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 1, No. 3, pp. 252-256, 1985.##
2.      Liew, K. H., Urip, E., Yang, S.-l., Mattingly, J., and Marek, C. “Performance Cycle Analysis of a Two-Spool, Separate-Exhaust Turbofan With Interstage Turbine Burner”, in 40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Florida, 2004.##
3.      Liu, F., and Sirignano, W. A. “Turbojet and turbofan engine performance increases through turbine burners”, Journal of propulsion and power, Vol. 17, No. 3, pp. 695-705, 2001.##
4.      Yadav, R., Jugseniya, C .B., and Pashilkar, A. A. “Thermodynamic Analysis of Turbofan Engine”, ASME Turbo Expo Power for Land, Sea, and Air, Nevada, USA, 2005.##
5.      Moeini, A.M. and Zargar Abadi, M.R. “Numerical Analysis of Film-Cooling over the Rotating Turbine Blade Using Laterally-Diffused Hole”, Mechanic-Aerospace Journal, Vol. 14, No. 3, pp. 41-54, 2018 (In Persian).##
6.      Boeing Company. “Boeing737-800 Performance Engineers Manual”; http://data.air.cc/plus/view.phpaid=1618, 1998.##
7.    Farokhi, S. “Aircraft Propulsion”, Wiley, USA, 2009.##
8.    Mattingly, J. D. “Aircraft Engine Design”, AIAA Press., Virginia, United States , 2002.##
9.    Mattingly, J. D. “Elements of Propulsion:Gas Turbines and Rockets”, AIAA Press., Virginia, United States, 2006.##
10. McDaniel., M. “Microjet Fun – Flying The SUBSONEX”, http://twinandturbine.com/article/microjet-fun-flying-subsonex-bonus/, 2016.##
11. Brady, C. “The Boeing 737 Technical Guide (Standard Budget Version)”, AIAA, USA, 2014.##
12. Boeing Company. “Jet Transport Performance Methods”, Boeing Company Commercial Airplane Group Press, USA, 1969.##
13. Cumpsty, N. A. “Compressor aerodynamics”, Longman Scientific & Technical, England, 1989.##
14. Asselin, M. “An Introduction to Aircraft Performance”, American Institute of Aeronautics & Astronautics, Michigan, USA, 1997.
15. Sanghi, V., Lakshmanan, B. K., and Sundararajan, V. “Digital Simulator for Steady-State Performance Prediction of Military Turbofan Engine”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 14, No. 1, pp. 74-81, 1998.##
16. Filippone, A. “Flight Performance of Fixed and Rotary Wing Aircraft”, Elsevier Press., Manchester, United Kingdom, 2006.##
17.          Gunston, B. “World Encyclopedia of Aero Engines: From the Pioneers to the Present Day”, Sutton Press., England, 2006.##