تحلیل کمانش و پس‌کمانش پانل ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر تقویت شده با سیم‌های آلیاژ حافظه‌دار

نوع مقاله : گرایش رفتار مکانیکی مواد و سازه

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر

3 دانشکده مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

چکیده

آلیاژ‌های حافظه‌دار عنوان گروهی از مواد هوشمند می‌باشند که خواص متمایز و برتری نسبت به سایر آلیاژها دارند. رفتار تنش- کرنش این مواد دو پدیده غیرخطی خاص را در برمی‌گیرد، اثر حافظه‌داری و اثر شبه‌الاستیک. رفتار آلیاژ طی این دو اثر به‌گونه‌ای است که بعد از ورود آن به حالت پلاستیک، ماده شکل اولیه خود را بازیابی خواهد کرد. پژوهش انجام‌شده بر پایه مدل‌سازی این دو رفتار آلیاژهای حافظه‌دار در نرم‌افزار آباکوس و با استفاده از کد یومت می‌باشد. شبیه‌سازی کمانش و پس‌کمانش پانل‌های ساندویچی از مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تهیه کد یومت خواص آلیاژ حافظه‌دار امکان هرگونه استفاده از امکانات آباکوس جهت تحلیل رفتار سازه‌های هوشمند ساخته شده با آلیاژ حافظه‌دار را برای طراح فراهم می‌سازد. همچنین در این پژوهش، ابتدا نیروی بحرانی کمانش پنج مود اول به ازای درصدهای متفاوت آلیاژ در پوسته‌ها و هسته مطالعه شده و سپس اثرات تغییر درصد حجمی آلیاژها، فاصله از محور خنثی، تغییر زوایای الیاف و اثر کرنش اولیه آلیاژ حافظه‌دار بر پایداری و رفتار پس از کمانش مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی­ها نشان از ایجاد تغییرات زیاد آلیاژ حافظه‌دار روی نتایج به دلیل تنش بازیابی بزرگی که در حین تغییر فاز ایجاد می‌کنند، را دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Tobushi, H., and Tanaka, K. “Deformation of a shape memory alloy helical spring (analysis based on stress-strain-temperature relation)”, JSME Int. journal. Ser. 1, solid Mech. strenght Mater. Vol. 34, No. 1, pp. 83–89, 1991.##
  1. Epps, J., and Chandra, R. “Shape memory alloy actuation for active tuning of composite beams”,  Smart Mater. Struct. Vol. 6, No. 3, pp. 251, 1997.##
  2. Pietrzakowski, M. “Dynamics of thermally activated shape memory alloy reinforced laminated beams”,  J. Theor. Appl. Mech. Vol. 36, No. 4, pp. 879–893, 1998.##
  3. Qidwai M. A., and Lagoudas, D. C. “Numerical implementation of a shape memory alloy thermomechanical constitutive model using return mapping algorithms”,  Int. J. Numer. Methods Eng. Vol. 47, No. 6, pp. 1123–1168, 2000.##
  4. Roh, J. H., Han, J. H., and Lee, I. “Finite element analysis of adaptive inflatable structures with SMA strip actuator”,  in Smart structures and materials. pp. 460–471, 2005.##
  5. Lammering R., and Schmidt, I. “Experimental investigations on the damping capacity of NiTi components”,  Smart Mater. Struct. Vol. 10, No. 5, pp. 853, 2001.##
  6. Lau, K. “Vibration characteristics of SMA composite beams with different boundary conditions”, Mater. Des. Vol. 23, No. 8, pp.  741–749, 2002.##
  7. Shen, H. S. “Postbuckling analysis of pressure-loaded functionally graded cylindrical shells in thermal environments”, Eng. Struct. Vol. 25, No. 4, pp. 487–497, 2003.##
  8. Tafreshi, A. “Buckling and post-buckling analysis of composite cylindrical shells with cutouts subjected to internal pressure and axial compression loads”, Int. J. Press. Vessel. Pip. Vol. 79, No. 5, pp. 351–359, 2002.##
  9. Liew, K. M., Yang J., and Kitipornchai, S. “Thermal post-buckling of laminated plates comprising functionally graded materials with temperature-dependent properties”, J. Appl. Mech. Vol. 71, No. 6, pp. 839–850, 2004.##
  10. Kabele, P. “A Simplified Analysis of the Post-buckling Behavior of a Compressed Reinforcing Bar”, Acta Polytech. Vol. 44, No. 5–6, 2004.##
  11. Aghajari, S. Abedi, K., and Showkati, H. “Buckling and post-buckling behavior of        thin-walled cylindrical steel shells with varying thickness subjected to uniform external pressure”, Thin-walled Struct. Vol. 44, No. 8, pp. 904–909, 2006.##
  12. Li, S., Zhang, J., and Zhao, Y. “Thermal post-buckling of functionally graded material Timoshenko beams”, Appl. Math. Mech. Vol. 27, pp. 803–810, 2006.##
  13. Zakeri A. A., and Alinia, M. M. “An analytical study on post-buckling behaviour of imperfect sandwich panels subjected to uniform thermal stresses”, Thin-walled Struct. Vol. 44, No. 3,     pp. 344–353, 2006.##
  14. Hur, S. H., Son, H. J. , Kweon, J. H., and Choi, J. H. “Postbuckling of composite cylinders under external hydrostatic pressure”, Compos. Struct. Vol. 86, No. 1, pp. 114–124, 2008.##
  15. Khaloo, A. R., Eshghi, I., and Aghl, P. P. “Study of Behavior of Reinforced Concrete Beams with Smart Rebars Using Finite Element Modeling”, Int. J. Civ. Eng., Vol. 8, No. 3, pp. 221–231, 2010.##
  16. Lu, P., Cui, F. S., and Tan, M. J. “A theoretical model for the bending of a laminated beam with SMA fiber embedded layer”, Compos. Struct. Vol. 90, No. 4, pp. 458–464, 2009.##
  17. Huang, H., and Han, Q. “Nonlinear buckling and postbuckling of heated functionally graded cylindrical shells under combined axial compression and radial pressure”, Int. J. Non. Linear. Mech. Vol. 44, No. 2, pp. 209–218, 2009.##
  18. Huang, H., and Han, Q. “Nonlinear elastic buckling and postbuckling of axially compressed functionally graded cylindrical shells”, Int. J. Mech. Sci. Vol. 51, No. 7, pp. 500–507, 2009.##
  19. Shen, H. S., Yang, J., and Kitipornchai, S. “Postbuckling of internal pressure loaded FGM cylindrical shells surrounded by an elastic medium”, Eur. J. Mech. - A/Solids. Vol. 29, No. 3, pp. 448–460, 2010.##
  20. Mirzaeifar, R., DesRoches, R., and Yavari, A. “Exact solutions for pure torsion of shape memory alloy circular bars”, Mech. Mater. Vol. 42, No. 8, pp. 797–806, 2010.##
  21. Li, S. R., Yu, W. S. and Batra, R. C. “Free vibration of thermally pre/post-buckled circular thin plates embedded with shape memory alloy fibers”, J. Therm. Stress. Vol. 33, No. 2, pp. 79–96, 2010.##
  22. Shen, H. S., and Wang, H. “Thermal postbuckling of functionally graded fiber reinforced composite cylindrical shells surrounded by an elastic medium”, Compos. Struct. Vol. 102, No. 0, pp. 250–260, 2013.##
  23. Barzegari, M. M., Dardel, M., and Fathi, A. “Vibration analysis of a beam with embedded shape memory alloy wires”, Acta Mech. Solida Sin. Vol. 26, No. 5, pp. 536–550, 2013.##
  24. Panda, S. K., and Singh, B. N. “Post-buckling analysis of laminated composite doubly curved panel embedded with SMA fibers subjected to thermal environment”, Mech. Adv. Mater. Struct. Vol. 20, No. 10, pp. 842–853, 2013.##
  25. Duc, N. D., and Quan, T. Q. “Nonlinear postbuckling of imperfect doubly curved thin shallow FGM shells resting on elastic foundations and subjected to mechanical loads”, Mech. Compos. Mater. Vol. 49, No. 5, pp.      493–506, 2013.##
  26. Van Dung, D. “Research on nonlinear torsional buckling and post-buckling of eccentrically stiffened functionally graded thin circular cylindrical shells”, Compos. Part B Eng. Vol. 51, pp. 300–309, 2013.##
  27. Andani, M. T., and Elahinia, M. “A rate dependent tension–torsion constitutive model for superelastic nitinol under non-proportional loading; a departure from von Mises equivalency”, Smart Mater. Struct. Vol. 23, No. 1, pp. 15012, 2013.##
  28. Dey, T., and Ramachandra, L. S.  “Buckling and postbuckling response of sandwich panels under non-uniform mechanical edge loadings”, Compos. Part B Eng. Vol. 60, No. 0, pp.         537–545, Apr. 2014.##
 2. Shen, H. S. “Postbuckling of FGM cylindrical panels resting on elastic foundations subjected to lateral pressure under heat conduction”, Int. J. Mech. Sci. Vol. 89, pp. 453–461, 2014.##

 

 1. KolAKowsKi, Z., MAniA, R. J., and GRudZiecKi, J. “Local nonsymmetrical postbuckling equilibrium path of the thin FGM plate”, Eksploat. i Niezawodn. Vol. 17, No. 1, 2015.##
 2. Sreehari, V. M., and Maiti, D. K. “Buckling and post buckling characteristics of laminated composite plates with damage under          thermo-mechanical loading”, in Structures. Vol. 6,        pp. 9–19, 2016.##
 3. Liang, C., and Rogers, C. A. “One-Dimensional Thermomechanical Constitutive Relations for Shape Memory Materials”, J. Intell. Mater. Syst. Struct. Vol. 8, No. 4, pp. 285–302, 1997.##
 4. Tanaka, K. “A thermomechanical sketch of shape memory effect: one-dimensional tensile behavior”, Res Mech. Vol. 18, pp. 251–263, 1986.##
 5. Asadi, H., Bodaghi, M., Shakeri, M., and Aghdam M. M. “Nonlinear dynamics of SMA-fiber-reinforced composite beams subjected to a primary/secondary-resonance excitation”, Acta Mech. Vol. 226, pp. 1–19, 2014.##
 6. Rizov, V., Shipsha, A., and Zenkert, D. “Indentation study of foam core sandwich composite panels”, Compos. Struct. Vol. 69, No. 1, pp. 95–102, 2005.##
 7. Birman, V. “Stability of functionally graded shape memory alloy sandwich panels”, Smart Mater. Struct. Vol. 6, No. 3, pp. 278, 1997.##

Barbero, E. J., and Reddy, J. N. “Nonlinear analysis of composite laminates using a generalized laminated plate theory”, AIAA J.n Vol. 28, No. 11, pp. 1987–1994, 1990.##