دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 63، بهار 1400، صفحه 1-116 
8. پیاده‌سازی رفتار فنر آلیاژ حافظه‌دار در یک سازوکار به‌عنوان عملگر پیچشی برای تغییر موقعیت بالک موشک

صفحه 99-114

صادق قربانحسینی؛ علیرضا مطهری؛ سید علی توکلی صبور؛ مسعود حیدری؛ بهنام حیدری