نویسنده = ساداتی سیدحسین
تعداد مقالات: 2
2. کنترل مود لغزشی تنظیم شده چرخش ماهواره: بالانس بین دقت دنبال کردن و مصرف انرژی

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

موسویان سیدعلی اکبر؛ ساداتی سیدحسین؛ همایی نژاد محمدرضا