نویسنده = حسینیپور، سیدجمال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1388

مرتضی حسین زاده؛ حمید مستاجران؛ محمد بخشی؛ عبدالحمید گرجی؛ سلمان نوروزی؛ سیدجمال حسینیپور