نویسنده = نعمت ا... قهرمانی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی یک الگوریتم نوین هدایت تناسبی با استفاده از کنترل مد لغزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1393

وحید بهنام گل؛ نعمت ا... قهرمانی