نویسنده = علیرضا نصیری‌کیا
تعداد مقالات: 1
1. حل معادله هدایت هذلولوی در جسم کروی همراه با شرط مرزی غیرخطی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

سیف ا... سعد الدین؛ علیرضا نصیری‌کیا