نویسنده = شاهرخ شمس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شوک و تعیین خواص دینامیکی یک ضربه‌گیر هیدرونیوماتیک به‌صورت تئوری و تجربی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395

سید علی‌اصغر حسینی؛ حسین پوریاوی؛ رضا مشکانی؛ شاهرخ شمس