نویسنده = میرزابابای مستوفی، توحید میرزابابای مستوفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و عددی تغییرشکل پلاستیک ورق‌های مستطیلی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396

هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی میرزابابای مستوفی؛ ابوالفضل درویزه؛ مجیدعلی طاولی