کلیدواژه‌ها = اهداف مانوردار
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک الگوریتم نوین هدایت تناسبی با استفاده از کنترل مد لغزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1393

وحید بهنام گل؛ نعمت ا... قهرمانی