نویسنده = مصطفی حسینعلی پور
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ موتور دیزل شش استوانه خطی و صحه گذاری نتایج آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

سعید شجاعی؛ مهدی تاجداری؛ مصطفی حسینعلی پور؛ حمیدرضا چمنی


2. تحلیل ترمواکونومیک روش‌های موجود در انجام بازتوانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391

کامران مبینی؛ عبدالله مهرپناهی؛ سید مصطفی حسینعلی پور