نویسنده = مهدی تاجداری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ موتور دیزل شش استوانه خطی و صحه گذاری نتایج آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

سعید شجاعی؛ مهدی تاجداری؛ مصطفی حسینعلی پور؛ حمیدرضا چمنی


2. تحلیل دینامیکی استوانه جدار ضخیم با طول بلند تحت بارگذاری فشار مکانیکی گذرای متحرک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393

کرامت ملک زاده فرد؛ مهدی تاجداری؛ سیدمحمد زمانی ثانی