هدایت بهینه جسم بازگشتی با استفاده از روش ترکیبی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر، روشی نوین برای هدایت بهینه فاز بازگشت به جو پیشنهاد می‎گردد. این روش هدایت مبتنی بر بهینه‎سازی مسیر لحظه‎ای و برخط است که در آن، فرامین بهینه هدایت از حل متوالی مسائل کنترل بهینه به‌دست می‎آیند. به‌منظور حل سریع و برخط مسائل کنترل بهینه، از رویکردی ترکیبی مشتمل بر مفاهیم همواری دیفرانسیلی، منحنی‎های بی‎اسپیلاین، هم‎نشانی مستقیم و برنامه‎ریزی‎ غیرخطی استفاده می‎شود. با انجام فرآیند بهینه‎سازی مسیر در قالب یک حلقه بسته کنترلی و پیاده‎سازی قواعد کنترل افق پسین، می‎توان پاسخ‎های حلقه باز کنترل بهینه را به شرایط لحظه‎ای جسم و هدف وابسته کرد. در این حالت، می‎توان فرامین هدایت را براساس توابع هدف و قیود متنوعی تولید نمود و عدم قطعیت‎های مدل را با واردنمودن شرایط لحظه‎ای وسیله به بخش بهینه‎سازی‎کننده مسیر درنظرگرفت. به‌منظور نشان‎دادن قابلیت‎های روش هدایت پیشنهادی، مثالی عددی از هدایت یک جسم بازگشتی در حضور عدم قطعیت‎های مدل و باد ارائه می‎شود.

کلیدواژه‌ها