نویسنده = نجفی فرید
تعداد مقالات: 4
1. کنترل موقعیت عملگر سرو نیوماتیک آزمایشگاهی به روش مد لغزشی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

نجفی فرید؛ فتحی مرتضی