نویسنده = علی اصغر جعفری
تعداد مقالات: 5
3. تحلیل غیرخطی خیز ورق دایره ای هدفمند با خواص متغیر در دو راستای عرضی و شعاعی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392

محمد شرعیات؛ غلامرضا رضایی دشت آبادی؛ علی اصغر جعفری


5. بررسی اثر فشار داخلی بر ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه‌ای FGM

دوره 7، شماره 1، بهار 1390

پوریا عظیمی؛ مهدی مقصودی مهربانی؛ علی اصغر جعفری